Які операції по рахунку може здійснювати ЮО-нерезидент?

Запитання

Які операції із зарахування гривні дозволені ЮО-нерезиденту? Які видаткові операції в гривні дозволені ЮО-нерезиденту? Які прибуткові операції по рахунку в валюті дозволені для юридичної особи-нерезидента? Які видаткові операції по рахунку в валюті дозволені нерезиденту? Які операції заборонено проводити по рахунку ЮО-нерезидента?

Умова

  1. Кошти (гривня/валюта) зараховуються через розподільчий рахунок на поточний за наявності документів, що підтверджують відповідність операції вимогам законодавства України. За виключенням зарахування коштів:
    - за продану іноземну валюту на валютному ринку України; 
    - переказаних з інших власних рахунків у вигляді процентів на залишок коштів на рахунку клієнта. 
  2. Операції, пов'язані з підприємницькою діяльністю, мають проводитися через рахунок представництва ЮО-нерезидента. Продукція, яка продається ЮО-нерезидентом на користь резидента, має надійти із-за кордону з проходженням митного контролю та оформленням митної декларації.
  3. Перекази за кордон тимчасово заборонені Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022р (крім виплат за ОВДП України).

Відповідь

Які операції із зарахування гривні дозволені ЮО-нерезиденту?

- зарахування коштів з власних рахунків в банках України;

- повернення коштів з депозитних рахунків, в т.ч. проценти за вкладами/залишками коштів на  рахунках;

- переказ коштів з поточних рахунків інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні;

- перекази від ліквідатора юридичної особи для задоволення вимог нерезидента-кредитора (власника рахунку) під час здійснення процедури ліквідації цієї юридичної особи;

- перекази коштів з поточного рахунку, відкритого власному представництву в Україні;

- повернення поворотної фінансової допомоги резидентом, наданої  власником рахунку;

- зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково отриманих коштів;

- зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

- зарахування за операціями номінальних утримувачів з цінними паперами відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України";

- погашення/сплата доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії);

- зарахування за розрахунками з резидентами та нерезидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);

- повернення позики, сплата процентів та інших платежів за позикою, наданою юридичною особою-нерезидентом резиденту-позичальнику;

- повернення здійснених іноземних інвестицій в Україну (повернення прибутків, доходів, інших коштів від інвестиційної діяльності), здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;

- зарахування коштів від продажу цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також  доходів, прибутків та інших коштів за такими об'єктами;

- за гарантіями/поруками, що надаються власником рахунку та забезпечують виконання зобов'язань резидентів-боржників перед резидентами-кредиторами та нерезидентами-кредиторами;

- за гарантіями, що надаються резидентом-гарантом та забезпечують виконання зобов'язань резидентів-боржників перед власником рахунку;

- зарахування, пов'язані із задоволенням вимог власника рахунку як кредитора (від реалізації предмета застави за гривні або виплати страхового відшкодування за договорами страхування на території України);

- від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженої особи Фонду, пов'язані із задоволенням вимог нерезидентів-кредиторів під час здійснення процедури ліквідації банку;

- на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню.

Які видаткові операції в гривні дозволені ЮО-нерезиденту?

- сплата послуг банку України, який обслуговує рахунок;

- надання поворотної фінансової допомоги резидентам (отримання/погашення  резидентами поворотної фін.допомоги здійснюється через АІС НБУ "Кредитні договори з нерезидентами" резидентом – отримувачем такої допомоги); 

- перекази митним, податковим та іншим органам;

- перекази на поточний рахунок власного представництва в Україні;

- переказ на поточні рахунки інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні;

- розміщення вкладів (депозитів);

- переказ на власні рахунки в банках України;

- сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів на території України;

- здійснення іноземних інвестицій в Україну, здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України, тільки на рахунки в Україні;

- розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі) на рахунки в Україні;

- купівля ОВДП, переказ нерезиденту коштів, отриманих у зв’язку з проведеною після 01 квітня 2023 року виплатою погашення/сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії).

Які прибуткові операції по валютному рахунку дозволені для юридичної особи-нерезидента?

- переказ коштів з власних рахунків нерезидента, відкритих в банках України/із-за кордону;

- повернення коштів з вкладних рахунків, в тому числі проценти за вкладами, а також за залишками коштів на рахунках;

- переказ коштів з поточних  рахунків  інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні та з рахунків інших нерезидентів із-за кордону;

- зарахування від торгівлі іноземною валютою, обміну/продажу іноземної валюти на валютному ринку України;

- переказ коштів  з поточного рахунку власного представництва в Україні;

- зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

- зарахування коштів, раніше помилково переказаних з цього рахунку;

- зарахування від власника рахунку - номінального утримувача з цінними паперами відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України";

- повернення резидентом раніше наданої поворотної фінансової допомоги (отримання/погашення  резидентами поворотної фін. допомоги від нерезидента здійснюється через АІС НБУ "Кредитні договори з нерезидентами" зі сторони резидента – отримувача такої допомоги);

- отримання від резидента поворотної фінансової допомоги. Поворотна фінансова допомога надається від резидентів через АІС НБУ «Е-ліміти» в межах лімітів:

  • від ЮОР: в межах 2 000 000 євро/ календарний рік;
  • від ФОР:  в межах 50 000 євро/ календарний рік.

- одержання кредиту / позики за кредитним договором / договором позики з банком / небанківською фінансовою установою;

- розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів/продукції/послуг/робіт/прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі (отриманих із-за кордону з проходженням  митного контролю та оформленням митної декларації);

- повернення позики резидентом-позичальником, сплата процентів та інших платежів, установлених договором позики (погашення позики із-за кордону можливе як на рахунок нерезидента в банку, так і на рахунок за кордоном. Позика від нерезидента має надходити із-за кордону);

- повернення здійснених іноземних інвестицій в Україну (а також прибутків, доходів, інших коштів від інвестиційної діяльності), здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України (для резидентів встановлений ліміт на повернення інвестицій 5 млн.грн  євро/календарний рік);

- погашення/сплата доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії);

- зарахування коштів від продажу цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, отримання за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;

- зарахування коштів, за операціями з погашення/виплати доходу/інших операцій за борговими цінними паперами, розміщеними емітентом-резидентом за кордоном;

- зарахування на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню.

Які видаткові операції по рахунку в валюті дозволені нерезиденту?

- сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- переказ коштів на власні рахунки цього нерезидента в банках України;

- розміщення вкладів (депозитів);  

- переказ коштів  на поточні рахунки інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні;

- переказ коштів на поточний рахунок власного представництва в Україні;

- повернення помилково отриманих коштів;

- розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

- надання резиденту поворотної фінансової допомоги; 

- повернення резиденту раніше отриманої від нього поворотної фінансової допомоги; 

- погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (в т.ч. проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором) на території України;

- розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі) на рахунки в Україні; 

- здійснення іноземних інвестицій в Україну,  здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України (в 1 та 2 групі Класифікатора іноземних валют);

- переказ нерезиденту коштів за проведеною після 01 квітня 2023 року виплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії). Переказ за кордон дозволено тільки за даними операціями.

Які операції заборонені?

- внесення та видача готівкових коштів в іноземній валюті та гривні;

- переказ коштів за кордон (крім операцій з погашення/сплати доходу за ОВДП України). 

Корисні статті

Відкрити перший рахунок юридичній особі

В якій валюті банк відкриває рахунки ЮО чи ФОП?

Які реквізити банку для проведення платежів?

Переказ іноземної валюти на рахунок у Альфа-Банку зі свого рахунку, відкритого в іншому банку

ЮО-резидент Росії або Білорусі. Які платежі доступні з рахунку?

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.